Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż

samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Miejsko – Gminny Dom Kultury

ul. Rynek 14

49-340 Lewin Brzeski

NIP: 747-11-69-529

REGON: 530584031

tel. 077 404 23 00,

e-mail: kulturalewin.b@gmail.com

 

2. Przedmiot przetargu:

 

MERCEDES BENZ B Sprinter 208 CDI

Numer nadwozia : WDB9036621R828975,

Karta pojazdu : AAA 5568417

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Rodzaj nadwozia : Wielozadaniowe

Pojemność silnika: 2,2l

Ilość miejsc : 9

Rodzaj paliwa : Olej napędowy

Rok produkcji : 2005

Kolor : żółty

Przebieg 456 tys. km

Wyposażenie:

Radio, 2 komplety kluczyków, koło zapasowe, komplet opon letnich i zimowych, hak holowniczy, badanie techniczne ważne do 16.12.2021r.

OC do 26.07.2021r.

Auto po wymianie klocków, wymianie oleju i filtrów.

 

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- Adres siedziby oferenta;

- Numer telefonu;

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

- Datę sporządzenia oferty;

- Oferowaną cenę brutto;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

4. Cena wywoławcza samochodu

Cena wywoławcza pojazdu : 10.000,00zł brutto (słownie brutto: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT.

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru: w sekretariacie Miejsko – Gminnego Domu Kultury 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 14 z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 208 CDI”

– nie otwierać przed dniem 17.02.2021 roku do godz. 10.00.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 17.02.2021 roku do godz. 10:00

 

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 17.02.2021 r.  o godz. 10.15  w  Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1 – pok. nr 1

 

7. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu:

Ze stanem technicznym auta można się zapoznać w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14 po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Tadeusz Tadla tel. 606 702 134

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

 

9. Inne informacje:

1)    Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

2)    Data podpisania umowy kupna – sprzedaży: w terminie 14 dni od dnia zakończenia przetargu

3)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży.

4)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

5) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w przypadku, gdy zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

DOCformularz oferty.doc (34,00KB)
PDFII Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Mercedes Benz Sprinter.pdf (618,83KB)
PDFOgłoszenie o sprzedaży samochodu Mercedes Benz Sprinter.pdf (1 015,58KB)
DOCXRegulamin przetargu ofertowego.docx (14,56KB)