Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż
samochodu MERCEDES BENZ B Sprinter

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:
Miejsko – Gminny Dom Kultury
ul. Rynek 14
49-340 Lewin Brzeski
NIP: 747-11-69-529
REGON: 530584031
tel. 077 404 23 00,
e-mail: kulturalewin.b@gmail.com
2. Przedmiot przetargu:
MERCEDES BENZ B Sprinter 208 CDI
Numer nadwozia : WDB9036621R828975,
Karta pojazdu : AAA 5568417
Rodzaj pojazdu: Osobowy
Rodzaj nadwozia : Wielozadaniowe
Pojemność silnika: 2,2l
Ilość miejsc : 9
Rodzaj paliwa : Olej napędowy
Rok produkcji : 2005
Kolor : żółty
Przebieg 456 tys. km
Wyposażenie:
Radio, 2 komplety kluczyków, koło zapasowe, komplet opon letnich i zimowych, hak
holowniczy, badanie techniczne ważne do 16.12.2021r.
OC do 26.07.2021r.
Auto po wymianie klocków, wymianie oleju i filtrów.
3. Tryb przetargu
Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać
następujące dane oferenta:
- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;
- Adres siedziby oferenta;
- Numer telefonu;
- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;
- Datę sporządzenia oferty;
- Oferowaną cenę brutto;
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami
przetargu.
4. Cena wywoławcza samochodu
Cena wywoławcza pojazdu : 9.000,00zł brutto (słownie brutto: dziewięć tysięcy złotych
00/100).
Sprzedający wystawia fakturę sprzedaży VAT.
5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru: w sekretariacie
Miejsko – Gminnego Domu Kultury 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 14 z dopiskiem „Oferta
na zakup samochodu Mercedes Benz Sprinter 208 CDI”
– nie otwierać przed dniem 26.02.2021 roku do godz. 9.00.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 26.02.2021 roku do godz. 9:00
Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa
zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa
o terminie dodatkowego przetargu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert przez komisję nastąpi w dniu 26.02.2021 r. o godz. 9.15 w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim 49-340 Lewin Brzeski, ul. Rynek 1 – pok. nr 1
7. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu:
Ze stanem technicznym auta można się zapoznać w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14 po
wcześniejszym ustaleniu terminu.
Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Tadeusz Tadla tel. 606 702 134
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
9. Inne informacje:
1) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący
przedmiotem przetargu.
2) Data podpisania umowy kupna – sprzedaży: niezwłocznie lecz nie później niż w terminie
14 dni od dnia zakończenia przetargu
3) Nabywca jest zobowiązany przyjąć stosowną fakturę VAT w dniu podpisania umowy
kupna – sprzedaży.
4) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie opłaceniu faktury VAT.
5) Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowaniu w przypadku, gdy
zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

DOCformularz oferty.doc (34,00KB)
PDFOgłoszenie o sprzedaży samochodu Mercedes Benz Sprinter.pdf (1 015,58KB)
DOCXRegulamin przetargu ofertowego.docx (14,56KB)
DOCXUmowa kupna-sprzedaży.docx (16,64KB)